Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Υποτροφίες

Χορηγούνται υποτροφίες επίδοσης από το Ι.Κ.Υ. στους φοιτητές και σπουδαστές που διακρίθηκαν στις εξετάσεις εισαγωγής, και στους φοιτητές που έχουν την καλύτερη επίδοση στα εξάμηνα σπουδών τους. Μόνον σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ατόμων λαμβάνεται υπόψη το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον ή εκείνη που έχει το μικρότερο οικογενειακό εισόδημα.

Για τις υποτροφίες που προκηρύσσονται από διάφορα κληροδοτήματα οι φοιτητές ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή από το Τμήμα Υποτροφιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρήστου Λαδά 6) ή από την σχετική σελίδα  στον κεντρικό δικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου.

Στέγαση

Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΠΑ) που αποτελείται από 4 κτήρια, τις εστίες Α, Β, Γ και Δ, που βρίσκονται στο  χώρο της Πανεπιστημιούπολης και στα οποία μπορούν να στεγασθούν συνολικά 1064 φοιτητές. (...περισσότερα)

Στεγαστικό επίδομα

Η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθορίζονται από σχετική Υπουργική Απόφαση (Υπ'Αριθμ. 140832/Ζ1/25-08-2017 (ΦΕΚ 2993 Β'/31-08-2017). Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος.

Σίτιση - Περίθαλψη - Πολιτιστικές δραστηριότητες

Οι φοιτητές/-τριες μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικές με την σίτιση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα μαθήματα μουσικής και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες στην Πανεπιστημιακή Λέσχη (Ιπποκράτους 15).

Άθληση

Ένα από τα προνόμια που δίνει η φοιτητική ιδιότητα είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες το πανεπιστημιακό Γυμναστήριο (στην Πανεπιστημιούπολη-Ιλίσια). (...περισσότερα)

Ταμείο Αρωγής Φοιτητών

Στην Παν/κή Λέσχη λειτουργεί ως ανεξάρτητη Υπηρεσία το "Ταμείο Αρωγής Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών" (Τ.Α.Φ.Π.Α). Σκοπός του Ταμείου Αρωγής είναι η ηθική και  υλική σε είδος ή σε χρήμα ενίσχυση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών τους, όπως: φοιτητές που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (τετραπληγικοί, τυφλοί), φοιτητές με οικονομική αδυναμία, οικονομικά και οικογενειακά πλήγματα (ανεργία, διαζευγμένοι γονείς, απώλεια γονέων, κ.λ.π.)

Η Γραμματεία του Ταμείου Αρωγής Φοιτητών στεγάζεται στο Γραφείο της Επιμελητείας στον 3ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15), Λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα-Παρασκευή) και από 8:30π.μ.-13:30μ.μ. (Τηλ. 210 3688221, 210 3688240, 210 3688256).

Προσβασιμότητα Φοιτητών με Αναπηρία

Η επίτευξη στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις  ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις αποτελεί την αποστολή της Μονάδας Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέσα που επιστρατεύονται είναι οι Προσαρμογές στο Περιβάλλον, οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής και οι Υπηρεσίες Πρόσβασης. Στόχος είναι να ικανοποιηθούν βασικές ανάγκες και απαιτήσεις των ΦμεΑ όπως: η διαπροσωπική επικοινωνία με τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η συγγραφή σημειώσεων και εργασιών, η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές κτιριακές εγκαταστάσεις, στο εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα και τις προβολές της αίθουσας διδασκαλίας, στις εξετάσεις και στο περιεχόμενο του διαδικτύου.

Η Μονάδα Προσβασιμότητας ΦμεΑ περιλαμβάνει:

  • Υπηρεσία Καταγραφής Αναγκών των ΦμεΑ.
  • Τμήμα Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας.
  • Τμήμα Προσβασιμότητας στο Δομημένο Χώρο.
  • Υπηρεσία Μεταφοράς.

Στις δραστηριότητες της Μονάδας περιλαμβάνεται η συστηματική καταγραφή των αναγκών όλων των φοιτητών με αναπηρίες. Η καταγραφή και οι υπηρεσίες της Μονάδας δεν αφορούν μόνο τους φοιτητές που εισήχθησαν με ειδικές διατάξεις (3%), αλλά και εκείνους που εισήχθησαν με κανονικές ή ειδικές εξετάσεις, όπως επίσης και όσους απέκτησαν αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η Μονάδα παρέχει αξιολόγηση ικανοτήτων ΑμεΑ με επιστημονική μεθοδολογία και ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του/της φοιτητή/τριας προτείνει εξειδικευμένη λύση Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Στη συνέχεια, παρέχει βοήθεια στην προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού και λογισμικού και τεχνική υποστήριξη στη σύνθεση της εξατομικευμένης τεχνολογικής εφαρμογής.

Από τη Μονάδα Προσβασιμότητας παρέχεται τεχνογνωσία, οδηγίες και εργαλεία σχετικά με την Προσβασιμότητα του Διαδικτύου και ελέγχεται η προσβασιμότητα των Ιστοθέσεων του ΕΚΠΑ, ώστε να συμμορφώνονται με τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης, οι βιβλιοθήκες του ΕΚΠΑ εξοπλίζονται με σταθμούς εργασίας και εξειδικευμένα βοηθήματα για φοιτητές με τυφλότητα, μειωμένη όραση και εκείνους με κινητικές αναπηρίες στα άνω άκρα.

Βασική υπηρεσία της Μονάδας είναι η καθημερινή μεταφορά των ΦμεΑ από τα σπίτια τους προς τους χώρους φοίτησης και αντίστροφα. Διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο όχημα που μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα πέντε ΦμεΑ από τους οποίους δύο με αναπηρικό κάθισμα ή αμαξίδιο. Η υπηρεσία λειτουργεί συνεχώς τις εργάσιμες μέρες από τις 07:00 ως τις 22:00 με δύο βάρδιες οδηγών.

Στον τομέα των Προσαρμογών στο Περιβάλλον εξασφαλίζονται οι προδιαγραφές προσβασιμότητας στα υπό ανέγερση νέα κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών και γίνονται τροποποιήσεις στα υφιστάμενα κτίρια ώστε να καταστούν προσβάσιμα (τοποθέτηση ραμπών, ανελκυστήρων, κουπαστών, προσβάσιμων τουαλετών, ειδικής σήμανσης για άτομα με απώλεια όρασης, χαμηλών επιτοίχιων καρτοτηλεφώνων και υδροψυκτών, θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων ΑμεΑ). Τέλος, εγκαθίσταται ηχητική σήμανση στους φωτεινούς σηματοδότες και ειδικοί διάδρομοι πλοήγησης στα πεζοδρόμια γύρω από τα κτίρια του Πανεπιστημίου Αθηνών για τα άτομα με απώλεια όρασης.

Διοργανώνονται δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης και έχουν εκδοθεί ενημερωτικά φυλλάδια που είναι διαθέσιμα στις γραμματείες όλων των Τμημάτων του ΕΚΠΑ.

Ειδικότερα, στο Τμήμα ΠΕΔΔ έχει ληφθεί μέριμνα για την προσβασιμότητα των κτηρίων του (ράμπες, ασανσέρ, μετακινήσεις με ειδικό μεταφορικό μέσο του ΕΚΠΑ). Επίσης, υπάρχει σταθμός εργασίας για ΑμεΑ στην Βιβλιοθήκη της Σχολής για την υποστήριξη φοιτητών με τύφλωση, με χαμηλή όραση ή με περιορισμένη κινητικότητα των άνω ή/και κάτω άκρων, δωρεάν λογισμικό για ΑμεΑ, συμβουλευτική σε επίπεδο υποστηρικτικών τεχνολογιών πληροφορικής.

Για την υποστήριξη των Φοιτητών με Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, έχει ορισθεί σε κάθε Τμήμα των Σχολών του Πανεπιστημίου α) ένας Σύμβουλος Καθηγητής ΦμεΑ και ο Αναπληρωτής του και β) αρμόδιος υπάλληλος στην Γραμματεία για την εξυπηρέτηση των ΦμεΑ και ο αναπληρωτής του, με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν.

Σύμβουλος Καθηγητής για τους ΦμεΑ του Τμήματος είναι ο Καθηγητής Παντελής Λέκκας και αναπληρωτής του ο Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Κουτσιαράς.

Αρμόδια υπάλληλος της Γραμματείας, για την εξυπηρέτηση ΦμεΑ, είναι η κ. Αθανασία Κιούση (τηλ: 210 368 8915, fax: 210 368 8920, ηλ.ταχ.: athkiousi[at]uoa[dot]gr) και αναπληρώτριά της η κ. Γεωργία Αστρακά (τηλ: 210 368 8917, ηλ.ταχ.: gastraka[at]uoa[dot]gr).

 Περισσότερες πληροφορίες στην Μονάδα Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία:

  • Δικτυακός τόπος: http://access.uoa.gr
  • Τηλέφωνα: 210 727 5687
  • Fax: 210 727 5193
  • Ηλ. ταχυδρομείο: access[at]uoa[dot]gr
  • Skype ID: memmanouil
  • Αποστολή SMS: 6958450861