Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΕΝΑΡΞΗ ΩΣ 07/09/2021

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ.
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 27.11.2018)

 

*** ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΩΣ 07/09/2021 ***

 

Άρθρο 1. - Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα ΠΕΔΔ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Τμήμα ΠΕΔΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου, προσφέρει τη δυνατότητα  μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα τα οποία εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του Τμήματος και των Τομέων του.

Άρθρο 2. - Αρμόδια Όργανα για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Αρμόδιο όργανο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη μεταδιδακτορική έρευνα είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των Τομέων

Άρθρο 3. - Υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

Οι υποψήφιοι για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Προκειμένου για αλλοδαπούς κατόχους διδακτορικών από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια χωρών της ΕΕ εξετάζεται η δυνατότητα απαλλαγής τους από την υποχρέωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 4. - Προκήρυξη και αξιολόγηση των αιτήσεων

1. Την απόφαση για δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψήφιους/-ες μεταδιδακτορικούς/-ές ερευνητές/-ήτριες λαμβάνει η Γενική Συνέλευση μετά από σχετικό αίτημα του οικείου Τομέα. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει ανώτατο αριθμό υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί/ές, ή/και συγκεκριμένα πεδία έρευνας στα οποία θα διεξαχθεί η μεταδιδακτορική έρευνα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου.

2. Τα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας προσδιορίζονται ειδικότερα από τη σχετική πρόσκληση και περιλαμβάνουν:

Α. Έντυπη αίτηση.

Β. Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα που θα περιλαμβάνει τίτλους σπουδών, επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (αναγνωρισμένο διδακτικό έργο σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής), ακαδημαϊκές διακρίσεις, δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή αποδεκτές προς δημοσίευση εργασίες, επιμέλειες συγγραμμάτων, συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδρια κ.λ.π.)

Γ. Παραστατικά πανεπιστημιακών τίτλων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών.

Δ   Έκθεση στην οποία θα παρουσιάζεται το πρωτότυπο θέμα της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας και θα αναδεικνύεται το επιστημονικό ενδιαφέρον του/ης υποψηφίου/-ήφιας για το ζήτημα. Η μεταδιδακτορική έρευνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί συμβολή στην επιστημονική γνώση.

3. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που συνιστάται κατά περίπτωση με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από πρόταση του οικείου Τομέα ανάλογα με την επιστημονική φυσιογνωμία και τις θεματικές των υποψηφιοτήτων. Οι υποψήφιοι/ες μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης του φακέλου τους ή να παραστούν, όλοι/ες ή οι αρχικώς προκριθέντες/είσες, σε συνέντευξη. Η τελική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος  μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα.

4. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας μπορεί να ανανεώνεται ετησίως και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη, εκτός αν συντρέχει σπουδαίος λόγος.

5. Η ως άνω δυνατότητα προκήρυξης δεν αποκλείει την εξέταση και αξιολόγηση ατομικών αιτήσεων ενδιαφερομένων για μεταδιδακτορική έρευνα με βάση τα ως άνω δικαιολογητικά και ανάλογη διαδικασία.

Άρθρο 5. - Εγγραφές Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/-ριών

1. Η Γραμματεία αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα της Σχολής, ενημερώνει τους/τις επιτυχόντες/-ούσες για την επιλογή τους και τους/τις καλεί να εγγραφούν.

2. Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται ειδικό μητρώο μεταδιδακτορικών ερευνητών με το θέμα εκάστου/ης και τον/ην Επιβλέποντα/-ουσα Καθηγητή/-ρια.

3. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/-ήτριες δεν καταβάλλουν δίδακτρα ούτε λαμβάνουν αμοιβή από το Τμήμα, μπορούν πάντως να λαμβάνουν υποτροφία/χορηγία από άλλη πηγή.

Άρθρο 6. - Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Η επίβλεψη των μεταδιδακτορικών ερευνητών/-ριών θα ανατίθεται σε επιβλέποντα/-ουσα Καθηγητή/-ήτρια, Αναπληρωτή/-ώτρια Καθηγητή/-ήτρια ή Επίκουρο/-η Καθηγητή/-ήτρια του οικείου Τομέα, το γνωστικό αντικείμενο του/ης οποίου/ας πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή συναφή επιστημονικό χώρο στον οποίο ο/η υποψήφιος/-α θα διεξάγει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

2. Ο/η Επιβλέπων/-ουσα καταθέτει στη Συνέλευση ετησίως, έως το πέρας του εαρινού εξαμήνου, ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης όπου αξιολογείται η εξέλιξη και η προοπτική της μεταδιδακτορικής έρευνας του/ης ερευνητή/-ήτριας.

3. Όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική έρευνα ο/η Επιβλέπων/-ουσα υποβάλει στη Συνέλευση τελική Έκθεση Αξιολόγησης. Με απόφαση της Συνέλευσης, μετά από εισήγηση του οικείου Τομέα, χορηγείται Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας.

Άρθρο 7. - Παροχές προς τους/ις μεταδιδακτορικού/-έςΕρευνητές/-ήτριες

1. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/ήτριες κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο «Μεταδιδακτορικός/-ή Ερευνητής/-ρια του Τμήματος ΠΕΔΔ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών».

2. Στους/στις μεταδιδακτορικούς/-ές ερευνητές/ήτριες παρέχεται πρόσβαση στις Βιβλιοθήκες του Τμήματος με δικαίωμα δανεισμού, στον εξοπλισμό του Τμήματος και σε όποια άλλη συμπληρωματική παροχή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.

3. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/-ήτριες δεν έχουν τις παροχές που προβλέπονται για τους προπτυχιακούς/-ές ή μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-ριες, όπως, ενδεικτικά, δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, στέγαση, μετακινήσεις.

Άρθρο 8. - Υποχρεώσεις Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/-ριών

1. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/-ήτριες οφείλουν να συντάσσουν έως τέλος Μαΐου Έκθεση Προόδου, η οποία κατατίθεται στον/ην Επιβλέποντα/-ουσα Καθηγητή/-ήτρια και στη Γραμματεία του Τμήματος.

2. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/-ήτριες οφείλουν να συμμετέχουν σε σεμινάρια, ημερίδες ή συνέδρια που διοργανώνει το Τμήμα για την παρουσίαση της προόδου της έρευνάς τους, όταν καλούνται προς τούτο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή όταν σχετικό αίτημά τους γίνεται αποδεκτό από τον/ην Επιβλέποντα/-ουσα Καθηγητή/-ήτρια.

3. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/-ήτριεςδεν υπέχουν υποχρέωση φυσικής παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους δύνανται όμως, εφόσον το επιθυμούν, να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο και  να συμμετέχουν στην ακαδημαϊκή ζωή του Τμήματος.

4. Οι μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/ήτριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος.

5. Εφόσον η ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης είναι θετική, με απόφαση της Συνέλευσης μπορεί να παραταθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος η μεταδιδακτορική έρευνα του/ης υποψηφίου/-ας, ανεξαρτήτως της τυχόν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 9. – Ήδη υπάρχοντες/-ουσες Μεταδιδακτoρικοί/-ές Ερευνητές/-ήτριες

Οι  ήδη υπάρχοντες/-ουσες στο Τμήμα μεταδιδακτορικοί/-ές ερευνητές/-ήτριες εντάσσονται στο νέο καθεστώς μετά από αίτησή τους και θετική εισήγηση του υπεύθυνου για τη μεταδιδακτορική τους έρευνα μέλους ΔΕΠ, καθώς και σχετική εισήγηση του οικείου Τομέα, την οποία επικυρώνει η Συνέλευση. Ως ημερομηνία έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα  ορίζεται η  ημερομηνία ένταξης στο νέο καθεστώς.

Άρθρο 10. –Διακοπή ή Διαγραφή Μεταδιδακτoρικών Ερευνητών/-ριών

1. Η διαγραφή μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών είναι δυνατή με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, είτε μετά από εισήγηση του Τομέα, σε περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεών τους, πρόκλησης ζημίας ή έκθεσης της Σχολής και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών είτε μετά από υποβολή αίτησης διαγραφής τους.

2. Είναι δυνατή αναστολή της εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας για περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, θετική εισήγηση του Τομέα και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.