Menu

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

ΜΑΡΩ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ-ΜΑΛΟΥΤΑ

Βαθμίδα: Ομότιμη Καθηγήτρια

Τομέας: Πολιτικής Επιστήμης

Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη με αναφορά ιδίως σε θέματα Πολιτικής Συμπεριφοράς

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο γραφείου: 210 368 8938

Ηλ. ταχυδρομείο: maropant[at]gmail[dot]com

Διεύθυνση γραφείου: Θεμιστοκλέους 6, 3ος όροφος, γραφείο 17 

Ώρες υποδοχής: 

 

Στοιχεία Βιογραφικού

Έχει σπουδάσει Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία στα Πανεπιστήμια της Λωζάνης, της Γενεύης και των Παρισίων (Paris I/Sorbonne), καθώς και στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, όπου και υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή το 1980.

Από το 1980 έως το 1982, εργάστηκε στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, αρχικά ως επιστημονική συνεργάτης και στη συνέχεια ως Επιμελήτρια, ενώ από το 1982 ως το 2020, ως μέλος ΔΕΠ, δίδαξε στο τμήμα ΠΕΔΔ του ΕΚΠΑ τα μαθήματα της ειδικότητάς της, και από την έναρξή του, συμμετείχε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας του Τμήματος. Παράλληλα, έχει αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις, όπως Διευθύντρια του τομέα Πολιτικής Επιστήμης, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ Πολιτικής Επιστήμης και Κοινωνιολογίας, εκπρόσωπος του τμήματος στο ΔΙΚΑΤΣΑ, και του ΕΚΠΑ στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (2014-16) και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ (2015-18).

Διδακτικά, ερευνητικά και συγγραφικά ασχολείται με τις πολιτισμικές συνιστώσες της πολιτικής διαδικασίας και τη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικών ταυτοτήτων στο πλαίσιο της δημοκρατίας, με έμφαση στο σύστημα έμφυλων σχέσεων και την επίδραση της γενιάς στην πολιτικότητα των υποκειμένων. Έχει συστηματική εμπλοκή στην εμπειρική έρευνα, κυρίως για τη σχέση έμφυλης ανισότητας και πολιτικής συμμετοχής, καθώς και για την πολιτικότητα των νέων. Έχει διευθύνει ή συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, τόσο ελληνικά (στο EKKE και το EKΠΑ), όσο και ευρωπαϊκά της DG Research (FP 5, FP 6, FP 7), στα οποία ήταν επιστημονική υπεύθυνη του ελληνικού σκέλους, και τα οποία διεξήχθησαν σε συνεργασία με το CΝRS, το IWM της Βιέννης κ.ά. Τα τελευταία χρόνια πριν αφυπηρετήσει συντόνιζε το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου Ελληνικής Πολιτικής του Τμήματος ΠΕΔΔ, ενώ έχει υπάρξει αξιολογήτρια ερευνητικών προγραμμάτων που προκηρύσσονται από τη ΓΓΕΤ, και  εμπειρογνώμων-αξιολογήτρια (expert evaluator) στις Βρυξέλλες, σε ερευνητικά προγράμματα που προκηρύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συνεχίζει να διδάσκει στο Τμήμα μαθήματα της ειδικότητας της ως Ομότιμη Καθηγήτρια, τόσο στο προπτυχιακό, όσο και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.

Δημοσιεύσεις

Η Μ. Παντελίδου Μαλούτα έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα και δώδεκα βιβλία στα οποία περιλαμβάνονται:

Επιλογή βιβλίων

 1. Το φύλο της δημοκρατίας: Iδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα,Αθήνα, Σαββάλας, 2002.
 2. Μισός αιώνας γυναικείας ψήφου/ Μισός αιώνας γυναίκες στη Βουλή, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2006.
 3. The gender of democracy. Citizenship and gendered subjectivity, London, Routledge, 2006.
 4. Πολιτική Συμπεριφορά: Θεωρία, Έρευνα και Ελληνική Πολιτική, Αθήνα,  Σαββάλας, 2012.
 5. Πολιτισμικές Συνιστώσες της Πολιτικής Διαδικασίας: Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Ελληνική Πολιτική Κουλτούρα, Αθήνα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015, www.kallipos.gr
 6. Φύλο, Νεολαία και Πολιτική: Θεωρητικές και Εμπειρικές Διερευνήσεις (με την Μ. Κακεπάκη), Αθήνα, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2022, www.kallipos.gr

Επιλογή άρθρων

 1.  "The glass menagerie of urban governance and social cohesion: Concepts and stakes/concepts as stakes" (με τον Th. Maloutas), International Journal of Urban and Regional Research, 28, 2, 2004.
 2.  «Κρατικός φεμινισμός, πολιτικές για την έμφυλη ισότητα και κοινωνικές αντιλήψεις», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 29/2007, σσ.5-39.
 3.  «H «ανισότητα των φύλων» ως πρόβλημα πολιτικής: Άρρητες παραδοχές της σύγχρονης πολιτικής ανάλυσης», στο, Β. Καντσά, Β. Μουτάφη, Ε. Παπαταξιάρχης, (επιμ.), Φύλο, και κοινωνικές επιστήμες στη σύγχρονη Ελλάδα, Ένας πρώτος ελληνικός απολογισμός.Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2010.
 4.  «Αλλαγές στις πολιτικές αντιλήψεις των νέων γυναικών στο τέλος του 20ου αιώνα», στο, Β. Καραμανωλάκης, Ε. Ολυμπίτου, Ι. Παπαθανασίου, Η ελληνική νεολαία τον 20ο αιώνα, Αθήνα, ΑΣΚΙ/Ινστιτούτο Ν. Πουλαντζάς/Θεμέλιο, 2010.
 5.  «Έμφυλες διεκδικήσεις και δημοκρατία», στο Κουζέλης, Γ., Χριστόπουλος, Δ. (επιμ), Ιδιότητα του πολίτη: πολιτικός λόγος, ιστορία και κανόνες σε συγκριτικές προοπτικές, Αθήνα, Πατάκης 2012.
 6.  «Από τη σκοπιά του φύλου: Όψεις της κρίσης»,  Εισαγωγή σε ειδικό τεύχος, Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 41, 2013,  σσ.9-34.
 7.  «Η νεολαία επιστρέφει; Ελληνική πολιτική κουλτούρα και μεταβαλλόμενα πρότυπα πολιτικότητας των νέων στην κρίση», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, 43, 2015,  σσ. 5-46.
 8.  "The young as political actors in Greece under the crisis", International Sociological Association WebForum on The Futures We Want, Jan. 2016. http://futureswewant.net/maro-pantelidou-maloutas-greece
 9.  «Το σύστημα έμφυλων σχέσεων ως πρόκληση για τη δημοκρατία στις  αρχές του 21ου αιώνα», στο, Σ. Σεφεριάδης, (επιμ.), Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα, Πρακτικά του Η' συνεδρίου της ΕΕΠΕ, νήσος/ΕΕΠΕ, 2014.
 10.  «Από την πυραμίδα συμμετοχής στην πολιτική των πολιτών», στο, Μεταξάς Α-Ι. Δ. (επιμ), Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και συγχρονική διερεύνηση της πολιτικής πράξης, τ. 4, Πολιτική Κοινωνιολογία, Αθήνα, Σιδέρης, 2016.
 11.  «Συζητώντας για τον πολιτισμικό δυϊσμό: Κατανοήσεις, παρανοήσεις, συνεννοήσεις και επίδικα», στο, Σπανού, Κ. Σωτηρόπουλος, Δ (επιμ), Κουλτούρα, Ιστορία, Δημοκρατία. Τιμητικός τόμος για τον Νικηφόρο Διαμαντούρο, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2018.
 12.  «Τι μάθαμε για την έμφυλη ανισότητα: από τη θεωρία στην πολιτική», στο, Βαΐου, Ντ., Ψαρρά, Α., (επιμ.), Εννοιολογήσεις και πρακτικές του φεμινισμού. Μεταπολίτευση και “μετά”, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2018.
 13.  «Βουλευτίδες, βουλευτίνες και βουλεύτριες: ‘ανδρική οικουμενικότητα’, ‘γυναικεία ιδιαίτερότητα’ και πολιτική εκπροσώπηση στη δημοκρατία», στο, Ελληνικός Κοινοβουλευτιοσμός: Αφετηρίες, εξέλιξη, προοπτικές, Πρακτικά Συνεδρίου, Εισαγωγή, Χ. Λυριντζής, Η. Νικολακόπουλος, Αθήνα, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2022.
 14.  «Έμφυλες σχέσεις και δημοκρατία: Προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση μιας ασύμπτωτης σχέσης», στο, Βαρβούνης, Μ. Γ., Κατσαδώρος, Γ. Κ., Καπανιάρης, Α. Γ. (επιμ.), Άνθρωποι, φύλα, ταυτότητες, πολιτισμοί: Λαογραφικές και έμφυλες προσσεγίσεις». Τιμητικός τόμος για την Μαρία Γκασούκα, Αθήνα, Εκδόσεις Γκόνη, 2022.
 15.  "Gender, Representation, and the Politcs of Exclusion: Or, Who Represents, Who Is Represented, What Is at Stake?": in  Κakepαki, M.,Kountouri, F. (eds), Parliamentary Elites in Transition Political Representation in Greece , London, Palgrave, 2022.