ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έναρξη διδασκαλίας μαθήματος - Ειδικά Θέματα Δημόσιας Πολιτικής

Οι παραδόσεις του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δημόσιας Πολιτικής (Ειδ. Επιλογή, Στ’ και Η’ Εξάμηνο) θα αρχίσουν την Πέμπτη 16 Μαρτίου 12 μμ. Οι φοιτητές παρακαλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.