Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Υποστήριξη » Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης » Υλικό Συλλογής » Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Η αυθεντική πηγή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σειρά L Νομοθεσία (Legislation)

Η σειρά L περιέχει όλες τις νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα:

 • Κανονισμούς
 • Οδηγίες
 • Αποφάσεις
 • Συστάσεις
 • Γνωμοδοτήσεις

Σειρά C Ανακοινώσεις και Πληροφορίες (1989- )

Η σειρά C περιλαμβάνει πληροφορίες και ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:

 • Πρακτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • Εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 • Περιλήψεις αποφάσεων του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
 • Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
 • Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προγράμματα της ΕΕ.
 • Ανακοινώσεις για διαγωνισμούς οι οποίοι προκηρύσσονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ με σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων - οι ανακοινώσεις αυτές δημοσιεύονται ως παράρτημα (Annex) της Σειράς C και χαρακτηρίζονται με το γράμμα Α.
 • Πίνακα περιεχομένων της σειράς C E (Electronic) της Επίσημης Εφημερίδας.

Η Σειρά C E αποτελεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό τμήμα της σειράς C το οποίο ονομάζεται "EE C E" και περιέχει τις νομοθετικές προτάσεις, καθώς και τις γραπτές ερωτήσεις των ευρωβουλευτών με τις αντίστοιχες απαντήσεις του Συμβουλίου ή της Επιτροπής. Τα έγγραφα που δημοσιεύονται στην ΕΕ C E διατίθενται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

***Από το 2000 το ΚΕΤ παραλαμβάνει από το EUR-OP την Επίσημη Εφημερίδα σε μορφή οπτικοακουστικού δίσκου (CD-ROM) και συμπληρώνει την αντίστοιχη έντυπη συλλογή του με αγορά.

Σειρά S Συμπλήρωμα σε CD-ROM (1998- )

Η Σειρά S αποτελεί το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας και περιέχει:

 • Προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
 • Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών για έργα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των χρηματοδοτικών οργάνων της.

Η εφημερίδα συνοδεύεται από:

 • το Ευρετήριο της Ισχύουσας Κοινοτικής Νομοθεσίας
 • τους Αλφαβητικούς και Μεθοδολογικούς Πίνακες
 • τις Συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.