Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Yπολογισμός Βαθμού στο Πτυχίο

Υπολογισμός Βαθμού στο Πτυχίο

1. Ο βαθμός του πτυχίου όσων αποφοιτούν και δεν έχουν εκπονήσει πτυχιακή εργασία υπολογίζεται ως εξής:

[ Άθροισμα των Βαθμών των 40 Μαθημάτων ] : 40

2. Ο υπολογισμός του βαθμού του πτυχίου όσων αποφοιτούν και εκπονούν πτυχιακή εργασία γίνεται ως εξής:

[ Άθροισμα των Βαθμών των 40 Μαθημάτων (χωρίς ΠΤΧ) + (Βαθμός ΠΤΧ x 4) ] : 44

3. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες πριν το α.ε. 1991-92 ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους.

 

 Στους πτυχιούχους φοιτητές εκδίδεται, εφόσον ζητηθεί, Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με την Υ.Α. Φ5/72535/Β3 (Φ.Ε.Κ. 1091/2006).

 

 Εναρμόνιση με την διαδικασία της Bologna - Πιστοποίηση Διπλώματος: Εφαρμογή Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων, (ECTS) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών:

  • 6 ECTS ανά μάθημα
  • 30 ECTS ανά εξάμηνο
  • 60  ECTS ανά ακαδημαϊκό έτος
  • 240 ECTS για τη λήψη πτυχίου  στα 4 έτη σπουδών
  • Πτυχιακή εργασία : 24 ECTS (6 ECTSx 4)