Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Ύλη Εξετάσεων

Ύλη Εξετάσεων

 

Κωδ. Τίτλος μαθήματος Ημερομηνία ανάρτησης
-----  Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών (Πολιτική Επιστήμη III) (παλαιού προγρ.)  24/10/2014
----- Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες (παλαιού προγρ.)  24/10/2014
42050 Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση  08/12/2015
42061 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Πτυχές  
42080 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα  04/12/2017
42495Δ Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Εποχή μας  24/05/2019
42496Δ Κοινωνική Πολιτική  24/05/2019
42497Δ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  26/08/2015
42498Δ Συγκριτική Πολιτική  23/05/2015
42499Β Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία  18/04/2019
42500 Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα  22/05/2013
42501 Πολιτική Επιστήμη Ι  21/12/2015
42502 Κοινωνιολογία  
42505 Αρχές και Θεσμοί του Συνταγματικού Κράτους  04/12/2017
42511Α Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι  15/01/2013
42521 Διοικητική Επιστήμη  28/05/2019
42523 Εισαγωγή στο Δίκαιο  30/09/2019
42527Α Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις  10/01/2018
42528Δ Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία και Ρύθμιση  15/05/2017
42529Β Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική  20/04/2017
42531 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι  
42532 Κλασική Πολιτική Θεωρία  
42533 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ  30/07/2015
42538Δ Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ  17/05/2019
42539 Νεοελληνική Ιστορία Ι (παλαιού προγρ.)  29/01/2013
42539Β Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία  22/05/2013
42540Γ Πολιτική Επικοινωνία  20/12/2018
42541 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ  27/02/2014
42542 Νεοελληνική Ιστορία II (παλαιού προγρ.)  27/01/2016
42543Δ Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ  11/06/2013
42544 Διοικητική Οργάνωση και Θεσμοί (παλαιού προγρ.)  
42544Γ Δημόσια Διοίκηση I  17/01/2019
42549Χ Λόγος και Ιδεολογία  18/04/2019
42557Ε Συνταγματικό Δίκαιο  07/06/2017
42558 Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου  01/09/2017
42561Χ Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης  16/01/2019
42562Κ Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  06/01/2018
42565Ε Διεθνείς Σχέσεις  10/01/2018
42567Ε Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο  16/01/2013
42569 Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής  10/07/2014
42582Σ Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Η Δύση και ο Τρίτος Κόσμος  30/07/2015
42584 Δημόσια Διοίκηση II  03/06/2019
42586 Διοικητικό Δίκαιο Ι  04/10/2019
42587 Θεωρία των Οργανώσεων  03/06/2019
42599 Συνταγματική Ιστορία  19/01/2017
42600 Το Αμερικάνικο Πολιτικό Σύστημα  
42601 Νεότερη Πολιτική Θεωρία  
42602 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ  30/05/2013
42603Ν Διεθνής Οργάνωση  19/01/2017
42605 Πολιτική Ανάλυση και Φεμινιστική Θεωρία  07/09/2012
42608 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων  08/01/2016 
42611 Αμυντική Πολιτική και Στρατηγική  23/01/2015
42614 Εργασία και Νέες Τεχνολογίες  09/01/2013
42616 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα I: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο  04/10/2019
42620 Επικοινωνία και Εξουσία  19/12/2018
42629 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  12/05/2015
42634 Ειδικά θέματα Διεθνών Σχέσεων  
42638Θ Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ  11/05/2018
42639Θ Δημοσιονομική Οικονομία και Πολιτική  11/02/2014
42641 Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο  
42645Θ Κράτος και Κοινωνία  
42651Χ Ελληνική Εξωτερική Πολιτική  15/01/2015
42654 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις  30/05/2012
42656 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας  31/05/2019
42659 Επιστημολογία  31/05/2019
42689 Μετανάστευση και Μειονότητες στην Ευρώπη  18/06/2012
42690 Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων  19/12/2014
42691 Σύγχρονα Προβλήματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής  
42692 Πολιτική και Κοινωνία στην Νότια Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια  
42694Θ Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων  09/01/2018
42698 Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Κοινωνικών Δεδομένων  
42703 Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη  
42705 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  15/05/2017
42708 Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική  08/12/2015
42709 Η Μεταπολεμική Γερμανία: Εξωτερική Πολιτική, Οικονομία και Πολιτικό Σύστημα  
42712 Πολιτική Συμπεριφορά  08/12/2015
42713Θ Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση - Κοινοβουλευτισμός - Δικτατορία  14/06/2012
42714 Εκλογική Κοινωνιολογία  
42722 Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου I: Προστασία Περιβάλλοντος  08/01/2018
42750 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις  17/01/2018
42751 Διεθνείς Σχέσεις II (παλαιού προγρ.)  24/01/2013
42759 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονομία  03/06/2019
42765Θ Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία  20/01/2016
42781 Οικονομία και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας  
42800 Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική  27/09/2012
42801 Χρόνος και Κοινωνία  
42810 Συγκριτική Πολιτική Ι  20/01/2015
42812Θ Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου II: Χωροταξία-Πολεοδομία  29/05/2018
42813Χ Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο  19/01/2017
42814 Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση  04/06/2018
42816 Φιλοσοφία της Ιστορίας  
42818 Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου  21/01/2019
42820 Νέες Εργασιακές Σχέσεις  22/05/2018
42833 Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης  10/09/2012
42850Γ Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί  
42856 Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων  08/01/2016
42857 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης  14/09/2012
42858 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής  17/05/2018
42859 Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση  17/01/2019
42861 Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
42862 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης  03/06/2019
42863 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  31/06/2019
42872 Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός  
42900 Αθηναϊκή Δημοκρατία  
42901Γ Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι  07/01/2016
42902 Πολιτική Φιλοσοφία Ι  17/05/2018
42904 Έθνος - Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  15/05/2017
42905 Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια  01/03/2012
42906 Πολιτική Ιστορία των Η.Π.Α.  26/07/2017
42907 Διοίκηση, Εκπαίδευση και Τέχνη  16/01/2019
42909 Παγκοσμιοποίηση Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εκπαίδευση  
42910 Συγκριτική Ανάλυση Μοντέλων Καπιταλισµού  
42911 Οικονομική Θεωρία της Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας  31/07/2017
42912 Ευρωπαϊκή Οικονομία  
42919 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών  16/06/2015
42920 Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική  16/06/2015
42921 Δικαιώματα και Διανεμητική Δικαιοσύνη  03/06/2013
42923 Οικονομική Θεωρία της Πολιτικής  
42924 Νέες Μορφές Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  
42929 Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη  
42932 Ιστορία των Ελληνικών Εκλογών 1844-2004  
42935 Πολιτική Οικονομία και Πολιτική Κοινωνιολογία: Κέυνς και Σουμπέτερ  
42936 Πολιτικές και Κοινωνικές Διαστάσεις των Οικονομικών Κρίσεων  
42937 Θουκυδίδης  
42938 Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία  21/08/2015
42939 Κριτική Θεωρία  
42940 Μοντεσκιέ  
42941 Το Πολιτικό Φαινόμενο στην Κλασσική Κοινωνική Θεωρία  
42942 Η Αθήνα του 5ου αιώνα: Ποίηση, Φιλοσοφία, Πολιτική  
42943 Κριτική της Πολιτικής Κοινωνιολογίας Μ. Βέμπερ, Κ. Σμιτ και Χ. Άρεντ  
42944 Θεωρίες Ορθολογικής Επιλογής  
42945 Η Αμερικανική Δημοκρατία  
42946 Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτική Ψυχολογία: Μachiavelli και Tocqueville  
42947 Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα  
42948 Πολιτικές Ιδέες στην Ελληνική Τραγωδία: Αισχύλος και Σοφοκλής  
42949 Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας  
42951 Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία  24/05/2019
42953 Διοικητική και Κυβερνητική Ιστορία  03/06/2019
42955 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα II: Προσωπικό με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου  07/06/2018
42961 Ιστορία της Ρωσίας: Από τον Μεγάλο Πέτρο μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση  20/06/2018