Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Ύλη Εξετάσεων

Ύλη Εξετάσεων

Κωδ. Τίτλος μαθήματος Ημερομηνία ανάρτησης
-----  Ιστορία των Πολιτικών Θεωριών (Πολιτική Επιστήμη III) (παλαιού προγρ.) 24/10/2014
----- Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες (παλαιού προγρ.) 24/10/2014
42050 Πολιτική Κουλτούρα και Κοινωνικοποίηση 08/12/2015
42061 Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Πολιτικές Πτυχές  
42080 Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 04/12/2017
42495Δ Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στην Εποχή μας 24/05/2019
42496Δ Κοινωνική Πολιτική 24/05/2019
42497Δ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26/08/2015
42498Δ Συγκριτική Πολιτική 23/05/2015
42499Β Σύγχρονη Κοινωνική Θεωρία 06/05/2021
42500 Το Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα 22/05/2013
42501 Πολιτική Επιστήμη Ι 21/12/2015
42502 Κοινωνιολογία  
42505 Αρχές και Θεσμοί του Συνταγματικού Κράτους 04/12/2017
42511Α Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι 08/01/2020
42521 Διοικητική Επιστήμη 31/05/2021
42523 Εισαγωγή στο Δίκαιο 09/02/2021
42527Α Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις 10/01/2018
42528Δ Πολιτική Οικονομία ΙΙ: Σύγχρονη Μικροθεωρία και Ρύθμιση 15/05/2017
42529Β Πολιτική Οικονομία Ι: Μακροθεωρία και Πολιτική 20/04/2017
42531 Πολιτική Κοινωνιολογία Ι  
42532 Κλασική Πολιτική Θεωρία  
42533 Πολιτική Επιστήμη ΙΙ 30/07/2015
42538Δ Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ιστορία ΙΙ 23/06/2021
42539 Νεοελληνική Ιστορία Ι (παλαιού προγρ.) 29/01/2013
42539Β Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία 22/05/2013
42540Γ Πολιτική Επικοινωνία 20/12/2019
42541 Πολιτική Φιλοσοφία ΙΙ 27/02/2014
42542 Νεοελληνική Ιστορία II (παλαιού προγρ.) 27/01/2016
42543Δ Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας ΙΙ 14/01/2020
42544 Διοικητική Οργάνωση και Θεσμοί (παλαιού προγρ.)  
42544Γ Δημόσια Διοίκηση I 27/01/2021
42549Χ Λόγος και Ιδεολογία 22/04/2022
42557Ε Συνταγματικό Δίκαιο 07/06/2017
42558 Ειδικά Θέματα Συνταγματικού Δικαίου 01/09/2017
42561Χ Ειδικά Θέματα Διοικητικής Επιστήμης 01/02/2021
42562Κ Εργατικό Δίκαιο και Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 06/01/2018
42565Ε Διεθνείς Σχέσεις 17/01/2020
42567Ε Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο 12/02/2021
42569 Συγκριτική Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής 10/07/2014
42582Σ Συγκριτική Πολιτική ΙΙ: Η Δύση και ο Τρίτος Κόσμος 30/07/2015
42584 Δημόσια Διοίκηση II 24/05/2021
42586 Διοικητικό Δίκαιο Ι 11/10/2021
42587 Θεωρία των Οργανώσεων 31/05/2021
42599 Συνταγματική Ιστορία 19/01/2017
42600 Το Αμερικάνικο Πολιτικό Σύστημα  
42601 Νεότερη Πολιτική Θεωρία  
42602 Πολιτική Κοινωνιολογία ΙΙ 30/05/2013
42603Ν Διεθνής Οργάνωση 31/05/2021
42605 Πολιτική Ανάλυση και Φεμινιστική Θεωρία 07/09/2012
42608 Συγκριτική Ανάλυση Διοικητικών Συστημάτων 08/01/2016 
42611 Αμυντική Πολιτική και Στρατηγική 23/01/2015
42614 Εργασία και Νέες Τεχνολογίες 09/01/2013
42616 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα I: Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο 11/10/2021
42620 Επικοινωνία και Εξουσία 20/12/2019
42629 Ειδικά Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 12/05/2015
42634 Ειδικά θέματα Διεθνών Σχέσεων  
42638Θ Διοικητικό Δίκαιο ΙΙ 26/02/2021
42639Θ Δημοσιονομική Οικονομία και Πολιτική 11/02/2014
42641 Θεσμοί Προστασίας του Πολίτη σε Διεθνές και Εθνικό Επίπεδο  
42645Θ Κράτος και Κοινωνία  
42650 Ασφάλεια και Στρατηγική 17/01/2020
42651Χ Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 15/01/2015
42654 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις 30/05/2012
42656 Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας 31/05/2019
42659 Επιστημολογία 08/06/2021
42689 Μετανάστευση και Μειονότητες στην Ευρώπη 18/06/2012
42690 Διαχείριση Διεθνών Διενέξεων 19/12/2014
42691 Σύγχρονα Προβλήματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής  
42692 Πολιτική και Κοινωνία στην Νότια Ευρώπη, στην Ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια  
42694Θ Ειδικά Θέματα Εργατικού Δικαίου και Εργασιακών Σχέσεων 09/01/2018
42698 Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Κοινωνικών Δεδομένων  
42703 Μαρξική και Μαρξιστική Σκέψη  
42705 Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16/01/2021
42708 Φύλο, Κοινωνία και Πολιτική 08/12/2015
42709 Η Μεταπολεμική Γερμανία: Εξωτερική Πολιτική, Οικονομία και Πολιτικό Σύστημα  
42712 Πολιτική Συμπεριφορά 08/12/2015
42713Θ Συγκριτική Πολιτική: Επανάσταση - Κοινοβουλευτισμός - Δικτατορία 14/06/2012
42714 Εκλογική Κοινωνιολογία  
42722 Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου I: Προστασία Περιβάλλοντος 30/01/2021
42750 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις 17/01/2018
42751 Διεθνείς Σχέσεις II (παλαιού προγρ.) 24/01/2013
42759 Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ελληνική Οικονομία 03/06/2019
42765Θ Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία 07/01/2021
42781 Οικονομία και Διοίκηση των Υπηρεσιών Υγείας  
42800 Ευρωπαϊκή Σύγκλιση: Θεωρία και Πρακτική 27/09/2012
42801 Χρόνος και Κοινωνία  
42810 Συγκριτική Πολιτική Ι 20/01/2015
42812Θ Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου II: Χωροταξία-Πολεοδομία 29/05/2018
42813Χ Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο 19/01/2017
42814 Διοικητική Αποκέντρωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 04/06/2018
42816 Φιλοσοφία της Ιστορίας  
42818 Ειδικά Θέματα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου 30/05/2020
42820 Νέες Εργασιακές Σχέσεις 22/05/2018
42833 Θεωρία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 10/06/2021
42850Γ Ευρωπαϊκή Οργάνωση: Θεσμοί 31/12/2020 
42856 Συγκριτική Ανάλυση Ευρωπαϊκών Πολιτικών Συστημάτων 08/01/2016
42857 Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης 14/09/2012
42858 Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής 03/06/2020
42859 Κοινωνική Πολιτική και Διοίκηση 17/01/2019
42861 Εξωτερικές Σχέσεις και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
42862 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 03/06/2019
42863 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 31/06/2019
42872 Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός  
42900 Αθηναϊκή Δημοκρατία  
42901Γ Μέθοδοι και Τεχνικές Κοινωνικής Έρευνας Ι 14/01/2020
42902 Πολιτική Φιλοσοφία Ι 17/05/2018
42904 Έθνος - Κράτος και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 16/01/2021
42905 Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική και Ασφάλεια 01/03/2012
42906 Πολιτική Ιστορία των Η.Π.Α. 26/07/2017
42907 Διοίκηση, Εκπαίδευση και Τέχνη 16/01/2019
42909 Παγκοσμιοποίηση Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Εκπαίδευση  
42910 Συγκριτική Ανάλυση Μοντέλων Καπιταλισµού  
42911 Οικονομική Θεωρία της Ολοκλήρωσης και Διεθνούς Συνεργασίας 31/07/2017
42912 Ευρωπαϊκή Οικονομία  
42919 Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών 16/06/2015
42920 Εκπαίδευση και Αγωγή: Θεωρίες και Πρακτική 16/06/2015
42921 Δικαιώματα και Διανεμητική Δικαιοσύνη 03/06/2013
42923 Οικονομική Θεωρία της Πολιτικής  
42924 Νέες Μορφές Διακυβέρνησης στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  
42929 Αναδιανεμητικές Πολιτικές στην Ευρώπη  
42932 Ιστορία των Ελληνικών Εκλογών 1844-2004  
42935 Πολιτική Οικονομία και Πολιτική Κοινωνιολογία: Κέυνς και Σουμπέτερ  
42936 Πολιτικές και Κοινωνικές Διαστάσεις των Οικονομικών Κρίσεων  
42937 Θουκυδίδης  
42938 Νεότερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία 14/08/2015
42939 Κριτική Θεωρία 14/06/2021
42940 Μοντεσκιέ  
42941 Το Πολιτικό Φαινόμενο στην Κλασσική Κοινωνική Θεωρία  
42942 Η Αθήνα του 5ου αιώνα: Ποίηση, Φιλοσοφία, Πολιτική  
42943 Κριτική της Πολιτικής Κοινωνιολογίας Μ. Βέμπερ, Κ. Σμιτ και Χ. Άρεντ  
42944 Θεωρίες Ορθολογικής Επιλογής  
42945 Η Αμερικανική Δημοκρατία  
42946 Πολιτική Κοινωνιολογία και Πολιτική Ψυχολογία: Μachiavelli και Tocqueville  
42947 Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα  
42948 Πολιτικές Ιδέες στην Ελληνική Τραγωδία: Αισχύλος και Σοφοκλής  
42949 Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας  
42951 Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και Δημοκρατία 24/05/2019
42953 Διοικητική και Κυβερνητική Ιστορία 02/06/2021
42954 Ανθρώπινοι Πόροι στον Δημόσιο Τομέα 31/05/2021
42955 Εργασιακές Σχέσεις στον Δημόσιο Τομέα II: Προσωπικό με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου 07/06/2018
42961 Ιστορία της Ρωσίας: Από τον Μεγάλο Πέτρο μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση 04/06/2020
42964 Δημοκρατία και Πολιτεία στην Ευρώπη 10/06/2021
42967 Θέματα Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας 1949-1974: Ψυχρός Πόλεμος & Μετεμφυλιακή Πολιτική 08/01/2020
42971 Κλιματική Διπλωματία 12/02/2021
42972 Θεωρία και Ιστορία των Πολιτικών Ενώσεων 31/12/2020