Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση προσφέρεται ως προαιρετικό μάθημα χωρίς διδακτικές μονάδες και δεν συμπεριλαμβάνεται στην υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου.

1. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Τμήματος

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος, ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 και έχει με επιτυχία συμβάλει στην εξοικείωση σημαντικού αριθμού φοιτητών (πάνω από 250 κατά την περίοδο 2000-2006) με το εργασιακό περιβάλλον εκείνο που συνδέεται με τους κλάδους των σπουδών τους. Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 πραγματοποίησαν εθελοντική άσκηση 55 φοιτητές.

Στο α.ε. 2010-2011 εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 57 φοιτητές, στο Πρόγραμμα Εθελοντική Πρακτικής Άσκησης 30 φοιτητές δήλωσαν συμμετοχή και έγιναν όλοι δεκτοί, ενώ στο Πρόγραμμα Προτεινόμενης Πρακτικής Άσκησης δήλωσαν συμμετοχή 15 φοιτητές και πραγματοποίησαν όλοι πρακτική άσκηση. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί 400 περίπου φοιτητές.

Για την περίοδο 2010-2012 το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. στο πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. Στο Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. λειτουργούν στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, τρία επιμέρους προγράμματα:

Α. Το Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης
Β. Το Πρόγραμμα Εθελοντικής Πρακτικής Άσκησης
Γ. Το Πρόγραμμα Προτεινόμενης Πρακτικής Άσκησης

Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρακτικής άσκησης είναι ο Επικ. Καθηγητής Π.-Γ. Παναγιωτόπουλος. Υπεύθυνο για την διοικητική λειτουργία και διαχείριση του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι το Γραφείο Διασύνδεσης.

2. Οι στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές έχουν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πρώτη υπεύθυνη επαγγελματική εμπειρία, μια προϋπηρεσία στον κλάδο των σπουδών τους. Στόχοι είναι:

 • η εξοικείωση με την επαγγελματική διαδικασία και η ουσιαστικότερη αφομοίωση των επιστημονικών γνώσεων που διδάσκονται στο Τμήμα,
 • η ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης,
 • η ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαίδευσης και της προετοιμασίας τους στο χώρο της εργασίας
 • η ενίσχυση της δυνατότητας πρόσληψης μετά τη λήψη του πτυχίου
 • η σωστή καθοδήγηση και επιλογή για συνέχιση των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

3. Το Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης

Θέσεις, υποχρεώσεις, αμοιβή, πιστοποίηση

Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 το πρόγραμμα μπορεί να χρηματοδοτήσει την άσκηση 57 φοιτητών. Η διάρκεια της άσκησης είναι εναλλακτικά, τεσσάρων μηνών ημιαπασχόλησης (4 ώρες ημερησίως, 5 μέρες ανά εβδομάδα) που συνιστάται σαφώς από το Τμήμα (για να μην αποκοπούν από τις υποχρεώσεις τους στο Πανεπιστήμιο), ή, δύο μηνών πλήρους απασχόλησης (8 ώρες ημερησίως, 5 μέρες ανά εβδομάδα).

Η αμοιβή των ασκουμένων φοιτητών κυμαίνεται περί τα 500 ευρώ για το σύνολο της απασχόλησής τους. Το Ε.Κ.Π.Α. έχει εγκρίνει τα κονδύλια χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.. Επίσης οι ασκούμενοι θα έχουν ασφάλιση ΙΚΑ ατυχήματος. Μετά το επιτυχές πέρας της άσκησης οι φοιτητές θα λαμβάνουν βεβαίωση που πιστοποιεί την άσκησή τους και την επαγγελματική τους ενασχόληση. Δεν θα παρέχεται η δυνατότητα στους ασκούμενους να αλλάξουν φορέα υποδοχής από την στιγμή που έχουν ξεκινήσει.

Ημερομηνίες

Η πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει από την 1η Νοεμβρίου 2011 και οφείλει να έχει ολοκληρωθεί την 31η Μάιου 2012. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της άσκησης καθορίζεται βάσει των δυνατοτήτων των φορέων υποδοχής.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο Γραφείο Διασύνδεσης του Τμήματος, Θεμιστοκλέους 6 και Γαμβέτα, 2ος όροφος, το αργότερο μέχρι και την 30/09/2011. Λίγες μέρες μετά, οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν για τον φορέα υποδοχής και για την έναρξη της απασχόλησής τους. Θα ακολουθήσει ενημερωτική συνάντηση προετοιμασίας στο Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ..

Το Τμήμα Π.Ε.Δ.Δ. θα διοργανώσει μια ακόμη ενημερωτική συνάντηση με τους ασκούμενους φοιτητές του κατά τη διάρκεια της άσκησής τους και μια καταληκτήρια όπου θα αξιολογηθούν αμφίπλευρα τα αποτελέσματα της άσκησης. Η παρουσία στις συναντήσεις αυτές, που αποτελούν μέρος της πρακτικής άσκησης, είναι υποχρεωτική.

Προϋποθέσεις συμμετοχής, δικαιολογητικά

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές όλων των ετών που έχουν επιτύχει με ικανοποιητική βαθμολογία σε τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων τους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο (αποδεικνύεται με την κατοχή ενός αναγνωρισμένου διπλώματος γλωσσομάθειας) και βασικές γνώσεις προγραμμάτων χειρισμού Η/Υ.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν α) συνοπτική βαθμολογία, β) βιογραφικό σημείωμα, γ) ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας το οποίο δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένο καθώς και δ) συμπληρωμένη την φόρμα αίτησης που συνοδεύει την σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση που δημοσιεύεται στον Πίνακα Γενικών Ανακοινώσεων του Τμήματος.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων θα ισχύσει διαδικασία επιλογής στην περίπτωση που οι αιτούντες φοιτητές είναι περισσότεροι από τις προσφερόμενες θέσεις. Η επιλογή θα γίνει με βάση την συνολική εικόνα του υποψήφιου όπως προκύπτει από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής είναι α) ο μέσος όρος βαθμολογίας (συντελεστής 0,5) και β) ο αριθμός μαθημάτων που έχει πετύχει ο φοιτητής αναλογικά με το εξάμηνο φοίτησης (συντελεστής 0,5). Οι φοιτητές δηλώνουν μέχρι και έξι φορείς σύμφωνα με την σειρά της προτίμησής τους.

4. Πρόγραμμα Εθελοντικής Πρακτικής Άσκησης

Εκτός από την αμειβόμενη πρακτική άσκηση που περιγράφεται εδώ, και που αφορά τις συγκεκριμένες 57 θέσεις και τους σχετικούς φορείς υποδοχής που παρουσιάζονται παρακάτω, υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στο 2ο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Τμήματος Π.Ε.Δ.Δ.: το Πρόγραμμα Εθελοντικής Πρακτικής Άσκησης.

Όσοι εκ των υποψηφίων δεν επιλεγούν για το πρόγραμμα αμειβόμενης πρακτικής άσκησης έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν Θεσμοθετημένη Εθελοντική Πρακτική Άσκηση σε φορείς με τους οποίους υπάρχει ήδη πλαίσιο συνεργασίας (π.χ. Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Εξωτερικών). Η πρακτική άσκηση αυτής της μορφής έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση και έχει περιορισμένο αριθμό θέσεων.

5. Πρόγραμμα Προτεινόμενης Πρακτικής Άσκησης

Παρέχεται η δυνατότητα να προτείνουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, ένα φορέα στον οποίο θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, είτε αμειβόμενη από τον φορέα, είτε σε εθελοντική βάση. Η πρακτική άσκηση αυτής της μορφής έχει τις ίδιες προδιαγραφές με την αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει πάντως πριν εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρακτική άσκηση την οποία προτείνει ο φοιτητής να ελέγξει τις προδιαγραφές του φορέα υποδοχής και τη συνάφεια με το αντικείμενο των σπουδών του φοιτητή.

6. Φορείς υποδοχής

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος των φορέων υποδοχής που μπορούν να απασχολήσουν και να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές του Τμήματος.

 • Βουλή των Ελλήνων
 • Αγροτική Τράπεζα
 • Συνήγορος του Πολίτη
 • Υπουργείο Εσωτερικών
 • Υπουργείο Εξωτερικών
 • Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κ. Καραμανλής
 • Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών Α. Παπανδρέου
 • Ελληνικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής
 • Ινστιτούτο Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς
 • Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών
 • Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
 • Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
 • Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής
 • Εργαστήριο Μελέτης Ελληνογερμανικών Σχέσεων
 • Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Πληροφόρησης
 • Διεθνής Αμνηστία
 • Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών
 • Εκδόσεις Σαββάλα
 • Ταινιοθήκη της Ελλάδος
 • Κανάλι της Βουλής
 • Εκδόσεις Κέδρος
 • Εργαστήριο Ελληνικής Πολιτικής
 • Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού
 • Περιφέρεια Αττικής
 • Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ
 • Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
 • Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
 • Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 • Διεθνής Διαφάνεια
 • Greenpeace
 • WWF
 • Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο
 • Κρατική Ορχήστρα Αθηνών
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού
 • Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
 • ΕΟΤ
 • Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Κοινωφελές Ίδρυμα «Αλέξανδρος Ωνάσης»
 • Άρσις
 • Εθνική Τράπεζα
 • Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 • ΜRB
 • Public Issue
 • VPRC
 • Δήμος Αθηναίων
 • Opinion
 • Μουσείο Μπενάκη
 • Metron Analysis
 • Ραδιοφωνικός Σταθμός Δήμου Αθηναίων «Αθήνα 9,84»