Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προπτυχιακές Σπουδές » Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Γραμματείας

Οδηγίες για νέους φοιτητές

 Οδηγός νεοεισαγομένων φοιτητών 

 

Δήλωση μαθημάτων-συγγραμμάτων και εμφάνιση βαθμολογιών

Δικτυακή περιοχή των Γραμματειών του Ε.Κ.Π.Α. (my-studies.uoa.gr) Οδηγός δήλωσης

Δήλωση συγγραμμάτων

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και Λοιπών Βοηθημάτων "Εύδοξος"

Αίτηση έκδοσης ακαδημαϊκής ταυτότητας [επέχει θέση και δελτίου ειδικού εισιτηρίου (ΠΑΣΟ)]

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Καταχώρηση πτυχιακών εργασιών στο ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου

Ιδρυματικό Αποθετήριο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Κ.Π.Α. "Πέργαμος"

 Διαδικασία καταχώρησης -  Φόρμα Βεβαίωσης καταχώρησης εργασίας.

Πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες έχουν μόνο οι ενεργοί χρήστες των φοιτητικών δικτυακών υπηρεσιών του Ε.Κ.Π.Α. και δυνατότητα υποβολής δηλώσεων κι αιτήσεων μόνο εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που ορίζει η Γραμματεία.

 

Αίτηση προς τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (Επανεξετάσεις, Αναγνωρίσεις, Αναστολές Σπουδών κτλ)

 Φόρμα Αίτησης -  Φόρμα Αίτησης.

 

Εντοπισμός οφειλόμενων μαθημάτων (για τους εισαχθέντες από το α.ε. 2005-6 και μετά)

Για την λήψη πτυχίου οι φοιτητές οφείλουν να εξετασθούν επιτυχώς σε 16 μαθήματα κορμού (ΚΡ), 4 επιλογές κορμού (ΕΠΚ - εκ των οποίων η μία θα πρέπει να είναι της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν), 8 υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΚΑ/ΚΓ/ΚΔ.ΥΠΟ), 4 ειδικές επιλογές (ΚΑ/ΚΓ/ΚΔ.ΕΙΔ) και 8 ελεύθερες επιλογές (ΕΕ).

 Φόρμα Μαθημάτων