Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Προβολή πρότασης

Προβολή πρότασης

31.05.2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ α.ε. 2015-2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κληροδοτημάτων από τα έσοδα των οποίων θα χορηγηθούν, κατά το Παν/κό έτος 2015-16, με διαγωνισμό, προπτυχιακές υποτροφίες σε φοιτητές ΑΕΙ

Α. Για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

 1. Βλάχου Νικολάου: Μία (1) υποτροφία σε άπορο άρρενα δευτεροετή φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.
 2. Κων/νου Γεροστάθη: Μία (1) υποτροφία σε φοιτητή της Θεολογικής Σχολής που δεν έχει περιβληθεί ακόμη το ιερατικό σχήμα ή του Παιδαγωγικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καταγόμενο  από το Ν.  Άρτας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 3. Ιωάννου Λαμπρίδου: Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή της Ιατρικής Σχολής ή του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθν. & Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 200,00.
 4. Λαμπρινής Λιόντα:Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή/τρια της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 5. Γ. Μαυροκορδάτου   :  Δύο  (2) υποτροφίες σε άπορους  φοιτητές  της Θεολογικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Πανεπιστημίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας    Ευρώ 300,00.
 6. Δημ. Μαυροκορδάτου: Πέντε (5) υποτροφίες σε τεταρτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθν. και Καποδ. Παν/μίου Αθηνών, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα του προηγούμενου παν/κού έτους (Γ΄έτους). Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 300,00.
 7. Έλλης Μιχελουδάκη: Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους και εν γένει οικονομικά ασθενείς φοιτητές οποιουδήποτε Τμήματος ή Σχολής του ΕΚΠΑ που κατάγονται από το Ν. Ρεθύμνης. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 200,00.
 8. Γερ. Και Καθλ. Παΐζη:Μία (1) υποτροφία σε πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας Ευρώ 125,00.
 9. Αντ. Παπαδάκη : Εκατόν είκοσι έξι (126) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Εθν. και Καποδ.Παν/μίου Αθηνών. Σε Αθηναίους: δέκα (10), σε Επτανήσιους δώδεκα (12),  σε Ηπειρώτες: εννέα (9), σε Θεσσαλούς: έντεκα (11), σε Θράκες: δεκαπέντε (15), σε Κρητικούς: εννέα  (9), σε Μακεδόνες: εννέα  (9), σε Πελοποννήσιους: δεκαοχτώ (18),  σε Στερεοελλαδίτες:  είκοσι δύο  (22) και σε καταγόμενους από τα  Νησιά Αιγαίου: έντεκα (11).  Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
 10. Μ. Ράδου: Δύο  (2) υποτροφίες  σε φοιτητές  της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθν. και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, που κατάγονται   από το Δήμο Αθηναίων ή από την  ΄Ηπειρο και κατοικούν    μόνιμα στο Δήμο Αθηναίων ή σε Δήμους και Κοινότητες της Ηπείρου, αποκλειομένων   των   καταγομένων  από Μ. Ασία (η καταγωγή των υποψηφίων καθορίζεται από την καταγωγή του πατέρα)  - Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.
 11. Ι. Σφογγοπούλου : Πέντε (5) υποτροφίες σε άπορους φοιτητές  όλων των Σχολών του Παν/μίου Αθηνών, καταγόμενους από το Ν. Μαγνησίας και κατά προτίμηση από τα είκοσι τέσσερα (24) χωριά του Πηλίου. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας  Ευρώ 300,00.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων :   31 - 07 - 2018

Περισσότερες πληροφορίες εδώ