Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορική Διατριβή » Οδηγός Αιτήσεων

Οδηγός Αιτήσεων Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Απαιτείται βαθμός τουλάχιστον οκτώ (8), σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση του/ης υποψηφίου/ας συνοδεύεται από αναλυτικώς αιτιολογημένη πρόταση του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας. Εάν σε μεταπτυχιακό τίτλο της αλλοδαπής δεν αναγράφεται αριθμητικά βαθμός, η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις αξιολογεί τον συνολικό φάκελο του/ης αιτούντος/ουσας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα κατά την περίοδο 1η-30η Σεπτεμβρίου και 1η-31η Μαρτίου, Η αίτηση, πλήρως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτική Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (κάθε Τρίτη και Πέμπτη 10:00-13:00, Θεμιστοκλέους 6, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 2 - Υπεύθυνη: Ιωάννα Νάνου). Τις εμπρόθεσμα κατατεθειμένες αιτήσεις εξετάζουν οι πρώτες Συνελεύσεις του Τμήματος που έπονται των καταληκτικών ημερομηνιών κατάθεσης.

Η αίτηση (φόρμα αίτησης) θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

  1. φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου (μη επικυρωμένη).
  2. αντίγραφο πτυχίου
  3. αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
  4. πιστοποιητικό ισοτιμίας του πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους/ες προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού)
  5. αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  6. αναλυτική βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών
  7. αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
  8. πιστοποιητικό ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους/ες προέρχονται από Σχολές του εξωτερικού)
  9. δύο (2) σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.
10. τυχόν πιστοποιητικά ελληνομάθειας και γλωσσομάθειας - η γλωσσομάθεια αποδεικνύεται και με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής
11. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
12. πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (*)

Η πρόταση θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. ο προσωρινός τίτλος της εργασίας
  2. η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης: ελληνική ή αγγλική
  3. το προσωρινό αναλυτικό σχέδιο (πλάνο) της εργασίας που περιλαμβάνει μια εισαγωγή με τα κύρια μέρη ή κεφάλαια
  4. μια σύντομη επισκόπηση της βασικής βιβλιογραφίας και των υποθέσεων ή θεωριών που σχετίζονται με το θέμα, καθώς και θεμελίωση της πρωτοτυπίας της εργασίας. Οι βιβλιογραφικές σημειώσεις, υποσημειώσεις και αναφορές θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε ένα από τα επικρατούντα συστήματα
  5. αναφορές στη μεθοδολογία που πρόκειται να ακολουθηθεί
  6. τα αναμενόμενα αποτελέσματα
  7. ένα σαφές και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έρευνας
  8. ο/η προτεινόμενος/η Επιβλέπων/ουσα
  9. ένα σύντομο εισηγητικό σημείωμα του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι:

  • Η ποιότητα της πρότασης είναι αποφασιστικής σημασίας για την αποδοχή της αίτησης.
  • Η προηγούμενη συνάντηση με το μέλος Δ.Ε.Π. που θα επιβλέπει την εκπόνηση της διατριβής είναι απαραίτητη πριν την κατάθεση της αίτησης.
  • Οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν ενεργά στα ειδικά σεμινάρια που διοργανώνονται από τα Π.M.Σ. του Τμήματος.

 

(*) Για τη μεθοδολογία της σύνταξης της πρότασης οι υποψήφιοι μπορούν να συμβουλευτούν σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.