Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορική Διατριβή » Οδηγίες Ολοκλήρωσης εγγραφέντων πριν τις 4/8/2017

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής για τους εγγραφέντες πριν τις 4/8/2017

- Σε ισχύ από 13.02.2012 -

Όταν ο/η Υποψ. Διδάκτορας ολοκληρώσει τη διδακτορική διατριβή:

1. Παραδίδει 3 αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής στην Τριμελή Επιτροπή του/της, η οποία συντάσσει τη λεγόμενη «Εισηγητική Έκθεση».

α)  Η Εισηγητική, με πρωτότυπες υπογραφές Τριμελούς, κατατίθεται (από τη Γραμματεία του Τομέα ή τον Επιβλέποντα ή και τον ίδιο τον υποψήφιο) στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου πρωτοκολλείται και ελέγχεται ως προς την ορθότητα του θέματος και τις πρωτότυπες υπογραφές της Τριμελούς.

β)  Κατόπιν, ο Τομέας προτείνει και η ΓΣΕΣ εγκρίνει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή.

2. Μόλις οριστεί η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, ο/η υπ. διδάκτορας καταθέτει στη Γραμματεία του Τμήματος 1 αντίγραφο της διατριβής, το οποίο πρωτοκολλείται και ελέγχεται πάλι ως προς την ορθότητα του θέματος και, ιδία ευθύνη - υπογράφοντας την σχετική δήλωση παράδοσης ΔΔ (φόρμα Δήλωσης Παράδοσης Αντιτύπων Δ.Δ.), παραδίδει τα αντίγραφα της διατριβής στα μέλη της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Ταυτόχρονα με τη διατριβή είναι δυνατόν, καθ’ υπόδειξη του επιβλέποντα, να παραδοθεί στην 7μελή και η Εισηγητική, ο ορισμός των μελών της 7μελούς (εάν δεν έχει δοθεί νωρίτερα στα μέλη) καθώς και η ανακοίνωση της ημερομηνίας υποστήριξης του/της υπ. διδάκτ. (εάν έχει οριστεί). Ειδάλλως, αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Γραμματεία.

3. Μετά την υποστήριξη της διδ. διατριβής, και πριν ορκιστεί, ο/η υπ. διδ. οφείλει να φέρει στη Γραμματεία του Τμήματος:

α. Καταχώρησης της διδακτορικής διατριβής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ε.Κ.Π.Α. "Πέργαμος" (οδηγός διαδικασίας - φόρμα αιτήματος περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της Δ.Δ. για εξαιρετικούς λόγους)

β. Η κατάθεση των διδακτορικών διατριβών στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) είναι υποχρεωτική και αποτελεί ένα από τα τελευταία βήματα πριν την απονομή του διδακτορικού τίτλου.

Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου να χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του διδάκτορα πρέπει να ολοκληρωθεί η παρακάτω ροή εργασιών:

Η γραμματεία του Τμήματος εισέρχεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ (http://phdms.ekt.gr) και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε νέας διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται από το τμήμα.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, από το εξουσιοδοτημένο άτομο της γραμματείας, αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάκτορα, ότι οφείλει να εισέλθει στο σύστημα και να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία της εργασίας του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και να επισυνάψει το αρχείο του πλήρους κειμένου της διατριβής.

Η εργασία πρέπει να είναι στην τελική της μορφή μετά από τις επισημάνσεις της εξεταστικής επιτροπής.

Το ΕΚΤ λαμβάνει την εγγραφή της εργασίας, την ελέγχει και εάν είναι αποδεκτή, ενημερώνει ηλεκτρονικά τη γραμματεία ότι έχει κατατεθεί η διδακτορική διατριβή στο ΕΚΤ.

Ο διδάκτορας προσκομίζει την έντυπη μορφή της διατριβής (hardcopy), στο Κέντρο Τεκμηρίωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, 210 7273900-2, http://www.ekt.gr).