Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορική Διατριβή » Οδηγίες Ολοκλήρωσης εγγραφέντων μετά τις 4/8/2017

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Διδακτορικής Διατριβής για τους εγγραφέντες μετά τις 4/8/2017

1. Ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας παραδίδει 3 αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής και υποβάλλει την αίτησή του/ης (φόρμα αίτησης) για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση αυτής στην Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Αν η Επιτροπή αποδεχτεί την αίτηση του/ης Υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με την αίτηση του/της ΥΔ, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

α)  Η Εισηγητική Έκθεση και η αίτηση του/της ΥΔ με τις πρωτότυπες υπογραφές της Τριμελούς, κατατίθενται (από τη Γραμματεία του Τομέα ή τον Επιβλέποντα ή και τον ίδιο τον υποψήφιο) στη Γραμματεία του Τμήματος.

β)  Κατόπιν, ο Τομέας προτείνει και η Συνέλευση εγκρίνει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή.

2. Από τη στιγμή που η Συνέλευση του Τμήματος ορίσει την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας φέρει την ευθύνη εγκαίρως να καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στα επτά (7) μέλη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (.pdf ή .doc). Το cd/dvd κατατίθεται σε ξεχωριστή πλαστική ή χάρτινη θήκη, η οποία επικολλάται στο εσώφυλλο της έντυπης μορφής της διατριβής χωρίς να επικαλύπτει τα στοιχεία της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Πάνω σε αυτό πρέπει να αναγράφονται ευδιάκριτα ο τίτλος της εργασίας και το ονοματεπώνυμο του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος.

3. Μετά τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγηση της ΔΔ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αναγόρευσή του/της σε Διδάκτορα του Τμήματος ΠΕΔΔ, ο/η ΥΔ οφείλει να φέρει στη Γραμματεία του Τμήματος:

Η Γραμματεία του Τμήματος εισέρχεται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Διδακτορικών διατριβών του ΕΑΔΔ (http://phdms.ekt.gr) και καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε νέας διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται από το Τμήμα.

Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, από το εξουσιοδοτημένο άτομο της Γραμματείας, αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα ηλεκτρονικό μήνυμα στον διδάκτορα, ότι οφείλει να εισέλθει στο σύστημα και να καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία της εργασίας του στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και να επισυνάψει το αρχείο του πλήρους κειμένου της διατριβής.

Η εργασία πρέπει να είναι στην τελική της μορφή μετά από τις επισημάνσεις της Εξεταστικής Επιτροπής.

Το ΕΚΤ λαμβάνει την εγγραφή της εργασίας, την ελέγχει και εάν είναι αποδεκτή, ενημερώνει ηλεκτρονικά τη Γραμματεία ότι έχει κατατεθεί η διδακτορική διατριβή στο ΕΚΤ.

Ο διδάκτορας προσκομίζει την έντυπη μορφή της διατριβής (hardcopy), στο Κέντρο Τεκμηρίωσης (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, 210 7273900-2, http://www.ekt.gr).

Εφόσον ολοκληρωθούν οι ως άνω διαδικασίες, η αναγόρευση του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος είναι θέμα της επόμενης Συνέλευσης του Τμήματος, στην οποία θα κληθεί να παραστεί και να ορκιστεί ενώπιον του σώματος αυτής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σας ενημερώνουμε ότι είναι σκόπιμο, στο εσώφυλλο κάθε κατατιθέμενης και εγκρινόμενης διδακτορικής διατριβής του Πανεπιστημίου μας, να μνημονεύεται, σε εμφανές σημείο, η σύνθεση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, καθώς και της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής της διατριβής.

Σε περίπτωση αφυπηρέτησης επιβλέποντος ή μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής να αναφέρεται η αρχική σύνθεση της επιτροπής πριν από την αντικατάστασή τους και στη συνέχεια να μνημονεύεται η αντικατάσταση του επιβλέποντος ή των μελών της τριμελούς και να αναφέρεται η σύνθεση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Για παράδειγμα:

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή

Επιβλέπων: Καθηγητής Χ

Μέλη: ……………………

Επταμελής εξεταστική επιτροπή

Επιβλέπων: Αντικατάσταση του καθηγητή Χ από τον καθηγητή Ψ με βάση την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΠΕΔΔ (συνεδρίαση …../…../………), σύμφωνα με παρ.3, άρθρο 39, Ν.4485/2017.

Μέλη: …………………..