Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορική Διατριβή

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Στο Τμήμα εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, και ειδικότερα κατά την περίοδο 1-30 Σεπτεμβρίου και 1-31 Μαρτίου. Οι σχετικές υποψηφιότητες εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ορίζει σχετική Τριμελή Επιτροπή ανά ερευνητικό αντικείμενο, η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και υποβάλλει το υπόμνημά της στην πρώτη Συνέλευση που έπεται του ορισμού της. Η Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας τη γνώμη του/ης προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα κάθε αίτηση. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και η μέγιστη χρονική διάρκεια είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, πλην όμως μπορεί αυτή να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες σε συνεργασία με την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή κάθε έτος, από 1η Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου, υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα (έκθεση προόδου) σχετικά με την εξέλιξη της διδακτορικής τους διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής και την αίτηση του/ης Υποψήφιου/ας Διδάκτορος για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχτεί την αίτηση του/ης Υποψηφίου/ας, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ορίζονται από τη Γ.Σ.. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημοσίως ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και τη συμβολή της στην επιστήμη. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος γίνεται από τη Γ.Σ..

 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος (ΦΕΚ B'1792 21/5/2018)