Αρχική Σελίδα (ΕΛΛ) » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Διδακτορική Διατριβή

Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Στο Τμήμα εκπονούνται Διδακτορικές Διατριβές με βάση τις ισχύουσες σχετικά διατάξεις της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Οι αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής εγκρίνονται δύο φορές το χρόνο (από την πρώτη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος που θα συγκληθεί μετά την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε έτους), ωστόσο υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι σχετικές υποψηφιότητες εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος κρίνει, αν ο/η υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή από μέλη Δ.E.Π. του Τμήματος. Η συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α, καθορίζει το θέμα της διατριβής. Η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Η συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/α, υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γραμματεία του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάθεση της Διδακτορικής Διατριβής από τον/την υποψήφιο/α και την κατάθεση της εισηγητικής εκθέσεως από την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. Η περαιτέρω διαδικασία και η τελική κρίση γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν τα τρία (3) μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔEΠ, και τα υπόλοιπα τέσσερα (4) ή κατά περίπτωση πέντε (5) ορίζονται από τη Γ.Σ.E.Σ.. Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δημοσίως ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής, η οποία στη συνέχεια κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και τη συμβολή της στην επιστήμη. Για την έγκριση διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Η αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα του Τμήματος γίνεται από τη Γ.Σ.E.Σ..